ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทด้านงานที่ปรึกษา

1.

ที่ปรึกษาการจัดทำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาและ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี

พฤษภาคม 2552 – สิงหาคม 2552

2.

ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2004)ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

กรกฎาคม 2552 – ธันวาคม 2552

3.

ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW)ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

สิงหาคม 2552 – ธันวาคม 2552

4.

ที่ปรึกษาการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ(ISO 9001:2008) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2004) และ ระบบความปลอดภัยในการทำงานของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พฤษภาคม 2552 – กันยายน 2557

5.

ที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2004) ของ เทศบาลนครภูเก็ต

มกราคม 2553 – มีนาคม 2556

6.

ที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2004)ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี

กุมภาพันธ์ 2553 – ธันวาคม 2553

7.

ที่ปรึกษางานศึกษาและออกแบบอุทยานการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ตของ เทศบาลนครภูเก็ต

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

8.

ที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW)ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี

มิถุนายน 2553 – ธันวาคม 2553

9.

ที่ปรึกษาการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ(ISO 9001:2008) ของ บริษัท ไทยโทมาโด จำกัด

มิถุนายน 2553 – สิงหาคม 2553

10.

บริหารโครงการวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2556

11.

ที่ปรึกษาการจัดทำมาตรการการดำเนินงานกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิงหาคม 2553 – ธันวาคม 2553

12.

ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ประจำปี 2553 ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

ตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2553

13.

ที่ปรึกษาการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคลของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2554 – กันยายน 2556

14.

ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ประจำปี 2554ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

มิถุนายน 2554 – สิงหาคม 2554

15.

ที่ปรึกษางานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคม ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2554 – ตุลาคม 2555

16.

ที่ปรึกษางานการจัดตั้งและการประชุมคณะกรรมการพหุภาคีร่วมติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จำกัด

พฤศจิกายน 2554 -พฤศจิกายน 2555

17.

การศึกษาและการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศด้วยแบบ  จำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ของบริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2555 – ธันวาคม 2555

18.

ที่ปรึกษาโครงการชุมชนสัมพันธ์ ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2555 – พฤษภาคม 2556

19.

ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม “สวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี”ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2555 – กันยายน 2555

20.

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดการน้ำเสีย ตำบลดอนหัวฬ่อตำบลหนองไม้แดง ตำบลนาป่า ตำบลหนองตำลึงตำบลหนองกะขะ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2555 – มีนาคม 2556

21.

ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ประจำปี 2555ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน

มิถุนายน 2555 – สิงหาคม 2555

22.

ที่ปรึกษาโครงการดูดซับคาร์บอน (Carbon Absorption)ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

มกราคม 2556 – มีนาคม 2556

23.

ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ประจำปี 2556ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และกบินทร์บุรี

มิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2556

24.

การศึกษาและจัดทำรายงานการทำประชาพิจารณ์ โครงการโครงการก่อสร้างและเปิดดำเนินการโรงงานกลึง สำหรับผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือ เครื่องจักร ของ บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด

พฤษภาคม 2556 – มิถุนายน 2556

25.

การศึกษาและจัดทำรายงานการทำประชาพิจารณ์ โครงการเปิดดำเนินการโรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป  ของ บริษัท ทูล แอนด์ โมลด์ แอพพลิเคชั่น จำกัด

กรกฎาคม 2556 – สิงหาคม 2556

26.

ที่ปรึกษาการจัดประชุมประชาพิจารณ์ โครงการโรงงานประกอบกิจการนำน้ำมันเตาปนเปื้อนและน้ำมันเตาปนเปื้อนจากเรือเดินสมุทรมาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนของ บริษัท พยนต์มารีนเซอร์วิส จำกัด

มกราคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2559

27.

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน

28.

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน

29.

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย)ของ บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน

30.

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2  (แหลมฉบัง)ของ บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน

31.

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9)ของ บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน

32.

ที่ปรึกษาการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการเวทีชี้แจงชุมชน โครงการขยายท่าเทียบเรือ ระยะที่ 4 (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน

33.

ที่ปรึกษาโครงการการทบทวนและซ้อมภาคปฏิบัติ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน โดยรอบบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ของ มูลนิธิจิตอาสา

กันยายน 2559 – ธันวาคม 2559

34.

การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS)นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5ของ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

พฤษภาคม 2560 – มกราคม 2560

35.

ที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2004) ของ เทศบาลนครภูเก็ต

กันยายน 2560 – มกราคม 2560