ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทด้านการจัดอบรมและสัมนา

 • จัดสัมมนานอกสถานที่ “รวมพลคนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ Land Breeze Resort & Hotel ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรมข้อกำหนด ISO 14001:2004ของ เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรีของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด 

 • จัดอบรมหลักสูตร “ISO 9001:2008”ของ บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกั

 • จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมระบบเอเอส(Activated Sludge)” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect Assessment)” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรมหลักสูตร “มลพิษทางน้ำและกากของเสีย”ของ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)จังหวัดขอนแก่น

 • จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงพื้นฐาน และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย”ของ บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัดของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด

 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่ระบบ ISO 14001:2004ของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด 

 • จัดอบรม “การวางแผนกลยุทธ์ ปี 2553”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม “การวางแผนกลยุทธ์ ปี 2553”ของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด

 • จัดอบรม “การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย”ของ บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Internal Auditor ISO 14001”ของ บริษัท ไนล์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 14001:2004”ของ บริษัท เอปสัน โตโยคอม จำกัด

 • จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร” และ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ไทยซิกิโบ จำกัด

 • จัดอบรม “กลยุทธ์การสร้างและการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างมืออาชีพ” ของ บริษัท เค อาร์ เอส โลจิสติคส์ จำกัด

 • จัดสัมมนา  “เสริมสร้างคนดี สรรค์สร้างองค์กร บริษัทมั่นคง”ของ บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวาน เทคโนโลยี จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวาน เทคโนโลยี จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม “ความปลอดภัยกับสารเคมีฯ”ของ บริษัท ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม “จิตสำนึกด้านความปลอดภัย”ของ บริษัท ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท จำกัด

 • จัดอบรม “5ส.” ของ บริษัท ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท จำกัด

 • จัดอบรม “จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม”ของ บริษัท ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร”ของ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวาน เทคโนโลยี จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท โตโยต้า โบโชกุ ฟิลเทรชั่นฯ จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร”ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริทฯ จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม “คณะกรรมการ คปอ.”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)”ของ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “Mind Map”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”  ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม”ของ  เทศบาลตำบลทับมา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Train the Trainer” ร่วมกับ ชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์ศรีราชาที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) “ ที่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) “ของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร”ของ สภาอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.หัวหน้างาน)”  ของ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ สภาอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.หัวหน้างาน)”ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”ที่ บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.หัวหน้างาน)” ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.หัวหน้างาน)” ของ บริษัท  โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.บริหาร)”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.หัวหน้างาน)”  ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.หัวหน้างาน)” ของ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) “ของ บริษัท อีเกิล ออตตาวา จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.หัวหน้างาน)”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.หัวหน้างาน)”ของ บริษัท โตโยต้า โบโชคุ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.หัวหน้างาน)”ของ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.บริหาร)” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ”ของ บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”  ของ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอรม หลักสูตร “เทคนิคการกู้ภัยสารเคมีอันตรายรั่วไหล”ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Requirements & Internal Auditor ISO 14001” ของ บริษัท ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “Internal Audit ISO 9000”ของ บริษัท ไทยโทมาโด จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม”ของ บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร  “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์)จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างใหม่” ของ บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท  U A C J จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “5ส” ของ บริษัท ซานเซนเซอิโค จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติสำหรับบริหารจัดการ” ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ภาวะผู้นำ”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “Internal  Audit  ISO 9000”ของ บริษัท  โทรี่ไทย  จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”  ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)  จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร”  ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)   จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างใหม่”  ของ บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท เค อาร์ เอส โลจิสติคส์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 14001”ของ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท  ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท  ไทยชิกิโบ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Internal Audit ISO 9001:2008”ของ บริษัท บูม โกลบอล จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Inhouse หลักสูตร Internal Audit ISO 17025” ของ บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่”  ของ บริษัท  ไทยชิกิโบ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ภาวะผู้นำ”ของ บริษัท  อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” ของ บริษัท ยูเอซีเจ  (ประเทศไทย  จำกัด)

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ  บริษัท โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท ยูเอซีเจ  (ประเทศไทย)  จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”

 • จัดอบรม หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานและพัฒนาบุคลิกภาพ”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทัลแอเรียง

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่”ของ บริษัท คานเอคซ์(ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย  จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท พิทักษ์กิจ  จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ยูโร ดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยฯเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”ของ บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยฯเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”ของ บริษัท มิเอะเซกิ(ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “โครงการอนุรักษ์การได้ยิน”ของ บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของ บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว การ์เมนท์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว การ์เมนท์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร”ของ บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว การ์เมนท์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ของ บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ Internal Audit ISO 9001:2015”ของ บริษัท คาร์บอนเมจิก (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

 • จัดอบรม หลักสูตร “การบริการด้วยใจ Creative Service Mind” ของ บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนโลยี่ จำกัด

 • จัดอบรม “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท ดานิลี่ จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ(ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร” ของ บริษัท สยามพุงซาน เมทัล จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Risk Management for ISO 9001:2015” ของ บริษัท คาร์บอนเมจิก (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Internal Audit ISO 9001:2015”ของ บริษัท บูม โกลบอล จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ปั้นจั่น 4 ผู้ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ”ของ บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ปั้นจั่น 4 ผู้ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ”ของ บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Internal Audit ISO 9001:2015”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ปั้นจั่น 4 ผู้ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ”ของ บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานทดสอบทางเคมี” ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005” ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและงานบนที่สูง” ของ บริษัท พีเอสพี แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)”ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ(ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.หัวหน้างาน)”ของ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Internal Audit ISO 9001:2015”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน”ของ บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก”ของ บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ของ บริษัท ทีอาร์ อินซูเลชั่น จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “การประกันคุณภาพงานทดสอบทางเคมีของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC17025” ของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ของ บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)”

 • จัดอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015” รุ่นที่ 1

 • จัดอบรม หลักสูตร “Requirements and Internal Auditor of ISO 1400:12015” ของ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 และการตรวจประเมินภายในองค์กร” ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ของ บริษัท บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุม ผู้บังคับ ผู้ ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ”    ของ บริษัท เกียนล็อค (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Internal Audit ISO 9001:2015”

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” ของ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุม ผู้บังคับ ผู้ ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ”    ของ บริษัท เกียนล็อค (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” ของ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” ของ บริษัท ฮาร์ท โลจิสติกส์ จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” ของ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” ของ บริษัท เกียนล็อค (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” ของ บริษัท เกียนล็อค (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ของ บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)”

 • จัดอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017   และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการตรวจวัด แสง เสียง ความร้อน ”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “การทำ 5 ส. อย่างยั่งยืน”ของ บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ผู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)”   ของ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ผู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)”

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

 • จัดอบรม หลักสูตร “การเก็บตัวอย่างฝุ่นและสารเคมีในบริเวณการทำงาน”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ของ บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “การขับขี่อย่างปลอดภัย (Safety Drive)”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Risk management for ISO/IEC 17025:2017”ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร”

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Understanding of ISO/IEC 17025 : 2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”ของ Phanthamit Analytical Co.,Ltd.

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของบริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จํากัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน ”ของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (คปอ.)”ของบริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาrแวดล้อม ในการทำงาน (คปอ.)”ของบริษัท สหชลผลพืช จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุม ผู้บังคับ ผู้ ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ ปั้นจั่นชนิดรถบรรทุกติดปั้นจั่น (24 ชั่วโมง)” ของบริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “อันตรายจากเสียงดัง” ของบริษัท เกียนล็อค (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “หลักสูตร การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องและกฎหมายมลพิษทางอากาศ” ของบริษัทอีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “หลักสูตร หลักสูตร การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย (แสง เสียง ความร้อน)” ของบริษัทอีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยง Behavior Based Safety (BBS)”ของบริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “จป.หัวหน้างาน” รุ่นที่ 1/62สถานที่จัดห้องประชุม บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (คปอ.)”ของบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (คปอ.)”ของบริษัทแอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด 

 • จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและกู้ภัย”ของบริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “จป.หัวหน้างาน” รุ่นที่ 2/62สถานที่จัดห้องประชุม บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของบริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จํากัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”ของบริษัท ราชา อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)”ของบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตรน “กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานฯ  อุตสาหกรรม ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม CSR Beginnerสถานที่จัด  บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)”ของบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Ergonomics”ของบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)”สถานที่จัด บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด

 • จัดอบรม หลักสูตร “Chemical Spill Control Manegement”ของบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด