หลักสูตร Public Course ปี 2563

           Public Course เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ โดยวิทยากรจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ แก่ผู้เข้าอบรม ในรูปแบบ Group Coaching และ Adult Learning คือไม่ใช่เพียงการให้ความรู้พื้นฐาน แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ของผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากร คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน มกราคม

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน มีนาคม

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน พฤษภาคม

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน มิถุนายน

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน กรกฎาคม

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน กันยายน

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน ตุลาคม

โปรแกรมอบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน