IEE (Initial Environmental Examination: IEE)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบก่อนเริ่มโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (IEE)การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อวางแนวเส้นทางเลือกเบื้องต้น พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยวิธี IEE Impact Matrix ของแต่ละแนวทางเลือกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการในระยะต่างๆ ต่อปัจจัยทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อม และคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่สุด จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โดยสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญของพื้นที่ศึกษามาใช้ประกอบการศึกษาและออกแบบเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม โดยเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการศึกษาสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ