ประวัติของเรา

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
Environmental technology consultant Co.,Ltd (ETECH)

ETECH มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการ ด้านการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในการ
นำมาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลคำนึงถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2552
โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และเอกชน ในการ
1. จัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
2. การออกแบบและพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี
3. การฝีกอบรม เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆและหลักสูตรทั่วไป

4. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม
5. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการจัดทำรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE, EIA, HIA)
6. งานที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000