บริการด้านการฝึกอบรม

Public Course

    Public Course เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ โดยวิทยากรจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ แก่ผู้เข้าอบรม ในรูปแบบ Group Coaching และ Adult Learning คือไม่ใช่เพียงการให้ความรู้พื้นฐาน แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ของผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากร คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

In-house Course

  In-house Group Coaching เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การจัดพนักงานไปฝึกอบรมแบบ Public จะเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจไม่ได้เนื้อหา/แนวทางตรงตามความต้องการ การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับงานที่ทำอยู่ วิทยากร Entraining จะใช้หลักการพัฒนาบุคลากรแบบ Adult Learning (การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่) ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพและเข้าใจทั้งขบวนการ และนำไปปฎิบัติงานได้จริง