อบรมการใช้งานโปรแกรม Opensource office

        วันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม Opensource Office ให้กับพนักงาน เพื่อใช้งานแทนโปรแกรม Microsoft Office